ชื่อ - นามสกุล : นายติณณ์ บุญรอด
ชื่อเล่น : กิต
อายุ : 17
วันเดือนปีเกิด : 29 มิถุนายน พ.ศ.2549

ชื่อ - นามสกุล : นายกฤษณพล ขันติวงษ์
ชื่อเล่น : ปลื้ม
อายุ : 17
วันเดือนปีเกิด : 8 มีนาคม พ.ศ.2550

ชื่อ - นามสกุล : นายปรเมศ อ่ำครอง
ชื่อเล่น : ฟิวส์
อายุ : 17
วันเดือนปีเกิด : 2 สิงหาคม พ.ศ.2549